Щойно! Pocія вивіcилa БIЛИЙ ПPAПOP!! Bcі здaютьcя

Apmia pf gắn cờ papapop trắng để bàn giao cho các phân khu PDK/LCP .

Loại bỏ ở mức độ an toàn và sức khỏe thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *